Przetwarzanie danych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem P. danych osobowych jest NJU JOB sp. z o.o. ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod nr 28666 NIP 584 282 33 31, REGON 523 129 016 (zwanymi dalej „NJUJOB”).

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

NJUJOB wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@njujob.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych

P. dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) Rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko związane z pracą za granicą;

b) rekrutacji na aktualne oraz przyszłe szkolenia;

c) handlowych oraz marketingowych;

d) statystycznych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W odniesieniu do danych wykraczających poza dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku danych szczególnej kategorii.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) klienci NJU JOB;

b) dostawcy NJU JOB, w szczególności podmioty świadczące usługi transportowe,

ubezpieczeniowe, kadrowo – księgowe, informatyczne, prawnicze, szkoleniowe;

c) partnerzy NJU JOB zajmujący się pozyskiwaniem klientów NJU JOB;

d) podmioty powiązane osobowo i kapitałowo.

6. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Pana/Pani dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w pozostałych celach będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

7. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada P. prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) sprostowania danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo wniesienia sprzeciwu,

8. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

a) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych;

b) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art.

6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma charakter dobrowolny, a niepodanie

takich danych nie powoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

11. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zgoda na korespondencję e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o projektach prowadzonych przez NJU JOB sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na podany przeze mnie adres e-mailowy.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Zgoda na marketing SMS/MMS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NJU JOB sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku treści marketingowych obejmujących oferty handlowe oraz kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (SMS, MMS).

ZGODA NA
OFERTY PRACY

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o projektach prowadzonych przez NJU JOB sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na podany przeze mnie adres e-mailowy i numer telefoniczny.

ZGODA NA UDZIAŁ W REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NJU JOB sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dla celów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119), zwanego RODO, a także wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych kontrahentom w celu znalezienia mi właściwej oferty pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dot. wizerunku i udostępnianie ich kontrahentom na potrzeby realizowanych projektów, zgodnie z art. art. 9 ust. 1  lit. a RODO.

Poznałem i akceptuję Politykę Prywatności.